Handelsbetingelser

Gældende ved al samhandel mellem erhvervskunder og
Lasertime – Sofienlystvej 6-8 – 8340 Malling – CVR. nr. 15507586

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

1.2  Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre LASERTIME skriftligt har accepteret disse.  

2.Tilbud/ordre

2.1 Aftale mellem køber og LASERTIME anses først for indgået ved LASERTIME accept af ordren.

2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med LASERTIME skriftlige godkendelse.

2.3 Ved annullering af en ordre efter fremstilling af prøve, logoprogram og/eller korrektur faktureres kunden for det udførte arbejde.

2.4 LASERTIME er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg til den tilbudte vare, såfremt varen fortsat opfylder sædvanlig standard og særlige specifikationer angivet af køber.

2.5 LASERTIME er ved fremstilling af andre varer end standardvarer berettiget til at levere det aftalte kvantum +/- 10 %.

3. Priser

3.1 LASERTIME priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt, ekspeditionsgebyrer o. lign.

3.2 Fragt til udlandet: Gebyrets størrelse afhænger af volumen og vægt og vil til enhver tid blive pålagt køber. Bestiller køber varer, som skal leveres til udlandet, vil LASERTIME salgspersonale kontakte køber med reference til ordren og oplyse det endelige fragtgebyr.

3.3 LASERTIME gør opmærksom på at transport er på egen risiko og regning.

4. Betaling

4.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant ved varens modtagelse, med mindre andet er fastsat ved udtrykkelig skriftlig aftale eller fremgår af fakturaen.

4.2 Betaler køber ikke købesummen i rette tid, kan LASERTIME fra forfaldsdagen beregne sig morarenter i overensstemmelse med renteloven.

4.3 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

4.4 Det er muligt for offentlige institutioner at betale med EAN nummer. Ved elektronisk fakturering (EAN faktura) pålægges et faktureringsgebyr, som fremgår af den endelige ordrebekræftelse.

5. Ejendomsforbehold

5.1 LASERTIME forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling er sket.

6. Levering

6.1 Alle ordre behandles og sendes hurtigst muligt. Med ordrebekræftelsen følger angivelse af leveringstid.

6.2 LASERTIME er berettiget til, om nødvendigt, at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 10 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid forudsat, at LASERTIME inden dette tidspunkt, giver køber underretning om forlængelsen. I så fald er køber ikke berettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser førend efter udløbet af den forlængede leveringstid.

6.3 Såfremt en ordre ikke kan afleveres til modtager, og derfor returneres til LASERTIME eller ikke bliver afhentet til tiden, er køber pligtig til at betale for tilbagelevering samt for ny porto ved genfremsendelse af varen.

6.4 Afhentningsstedet er, i mangel af anden særlig angivelse i ordren, LASERTIME´s adresse, Sofienlystvej 6-8, 8340 Malling.

7. Tegninger, beskrivelser og immaterielle rettigheder

7.1 Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende varen eller fremstillingen heraf tilhører kunden. Uden LASERTIME’ skriftlige samtykke må det nævnte materiale ikke anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

7.2  Varemærker samt alle figurative og ikke-figurative mærker og mere generelt alle andre varemærker, illustrationer, billeder og logoer (herefter ”Varemærker”), der anvendes af LASERTIME, uanset om de er registreret eller ej, er og forbliver kundens eksklusive ejendom.

8. Undersøgelsespligt

8.1 Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.  

9. Reklamation

9.1 Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til LASERTIME straks efter, at manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen. Vil køber ophæve købet eller kræve efterlevering eller omlevering af varen, skal der uden ugrundet ophold gives meddelelse til LASERTIME herom. I modsat fald har køber tabt sin ret til at afvise varen eller kræve efterlevering.

9.2 Såfremt køber ikke underretter LASERTIME i overensstemmelse med pkt. 9.1, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

9.3 I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til LASERTIME uden LASERTIME skriftlige godkendelse. Har køber reklameret over varen, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som LASERTIME bærer ansvaret for, har LASERTIME ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført LASERTIME.

9.4 Link til EU-Kommissionens online klagemulighed
Du finder link her. Vi foretrækker dog, at du kontakter os direkte med henblik på en hurtig løsning af problemet.
Du finder kontaktoplysninger øverst på denne side.”

10. Force majeure

10.1 LASERTIME kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller omkostninger som følge af industrielle uoverensstemmelser, strejke, brand, miljømæssige restriktionen, manglende levering fra underleverandører, transportforsinkelser eller anden force majeure eller forsinkelser, som er udenfor indflydelse for LASERTIME. Indtræden af førnævnte omstændigheder giver ikke køber ret til at annullere kontrakten eller holde LASERTIME ansvarlig for nogen form for tab.

11. Ansvar

11.1 LASERTIME ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning.

11.2 LASERTIME ansvar omfatter ikke mangler i varen, der skyldes valg af et særligt materiale, som køber efter eget valg har forsynet LASERTIME med til brug for en særlig fremstilling af varen.

11.3 Såfremt LASERTIME er skyld i fejl ved gravering eller print af 3. parts varer defineret som varer leveret af B2B kunden, da erstatter LASERTIME varen til kostpris. 

11.4  LASERTIME indestår på ingen måde for, at varer foreskrevet eller specificeret af køber ikke krænker tredjemands rettigheder. LASERTIME forudsætter ligeledes, at køber har indhentet alle relevante tilladelser fra eventuelle rettighedshavere.

11.5 LASERTIME påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter lovligt må anvendes til påtænkte formål.  

11.6 LASERTIME har intet ansvar for mangler ud over det i dette punkt 11 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab.

12. Lovvalg og værneting

12.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved retten i Aarhus under anvendelse af dansk ret med undtagelse af internationale privatretlige regler, der måtte henføre sagen til udenlandsk lovgivning.